Archiwum kategorii: Sakramenty

Chrzest

Terminy:

Chrzty w naszym kościele:
w II i IV sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 15.00

W razie wyższej konieczności istnieje także możliwość indywidualnego uzgodnienia chrztu w IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.15

Zgłoszenia:
Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, około 2 tygodnie przed planowanym terminem uroczystości.

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu świętego:

 1. Odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
 2. Akt ślubu Kościelnego rodziców dziecka
 3. Świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres, wiek i zawód wykonywany) wydane w parafii ich zamieszkania (zamieszkanie liczymy od 3 miesięcy od daty zamieszkania)

Zgodnie z kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3.  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4.  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ponadto, jeśli rodzice nie zamieszkują na terenie naszej parafii:
Zgoda właściwego proboszcza na chrzest dziecka poza własną parafią.

Katechezy przygotowujące do chrztu dziecka:
Rodziców i chrzestnych obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. w piątek poprzedzający dzień chrztu św. oraz w katechezie, która następuje bezpośrednio po Mszy św.

 

Małżeństwo

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w Parafii na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Przed przyjściem na spotkanie należy telefonicznie umówić się z Proboszczem, ponieważ narzeczeni przyjmowani są poza godzinami pracy Biura Parafialnego. 

Na spotkanie narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

 1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które otrzymujemy w parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo przynosimy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 2. Dowody Osobiste
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt ślubu Cywilnego

UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

 1. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
 2. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 3. W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi).

W przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa:
Zgoda proboszcza na zawarcie małżeństwa w Parafii św. Karola Boromeusza z parafii jednego z narzeczonych

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej. II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. [KKK 1285-1314]

Przygotowanie odbywa się w cyklu dwuletnim. Dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz w cyklu trzyletnim dla klas II i III gimnazjum (bez zmian).

Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany:

 1. Rozwijać swoją wiarę poprzez codzienną modlitwę i udział w sakramentach świętych oraz nabożeństwach;
 2. Uczęszczać regularnie (co niedzielę) na mszę św. oraz brać aktywny udział w liturgii (tzw. dyżur liturgiczny);
 3. Brać udział w spotkaniach formacyjnych (raz w miesiącu) oraz regularnie przystępować do sakramentu pokuty (co miesiąc); na zakończenie formacji odbyć rozmowę z księdzem zakończoną notą („mały” katechizm);
 4. 4 razy w semestrze brać udział w spotkaniach grupy młodzieżowej lub zespołu muzycznego, aby poznać zasady działania wspólnot w Kościele;
 5. Poszerzać swoją wiedzę o Bogu i Kościele poprzez uczęszczanie i aktywny udział w lekcjach katechezy w szkole (opinia katechety)

[Opracowano na podstawie wskazań Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14.03.2017 r.]

Terminy spotkań
Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz są dostępne na parafialnym facebook’u.

Kandydaci dorośli
Istnieje możliwość przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży starszej lub dorosłych. Przygotowania odbywają się indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się i umówieniu z ks. Proboszczem.

Pierwsza Komunia św.

Termin I Komunii Świętej w naszej Parafii: każdego roku w III niedzielę maja.

Spotkania dla dzieci:

klasa I – w drugi piątek miesiąca o godz. 17.00
klasa II – w drugi wtorek miesiąca o godz. 17.00
klasa III- w drugi czwartek miesiąca o godz. 17.00

Uwaga! Wszelkie zmiany są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Wszystkie dzieci jako przygotowanie do I Komunii Świętej są zaproszone każdej niedzieli na Mszę Świętą o godz. 11.00.

Dla dzieci klasy III – Msza Święta z poświęceniem np: różańca, książeczki, świecy – w I niedzielę miesiąca o godz. 16.00.

Spotkania dla rodziców odbywają się 1 raz w miesiącu.

Pogrzeb

O śmierci chrześcijanina należy powiadomić proboszcza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z mszą świętą pogrzebową)

Zgłaszając pogrzeb chrześcijanina należy przedstawić następujące dokumenty:

 1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (to zaświadczenie wystawia kapelan szpitala)

Miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach komunalnych ustala Zarząd Cmentarza.